ministranciMateriały dla ministrantów

#0 Wstęp

Zawołanie Ministrancie

Króluj nam, Chryste!

Zawsze i wszędzie!

Modlitwy Liturgicznej Służby Ołtarza

Modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych Tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o powołania

Powołaj Panie spośród nas, nowych kapłanów Twojego Kościoła. Pomóż wezwanym rozpoznać twój głos. I daj im moc by poszli za Tobą. Matko Boża pamiętaj o mnie. Ozdobo Paradyża, módl się za nami. Amen.

Hymn ministrancki

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze Do walki z grzechem swej duszy Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie Podnosząc w góre swe czoła. Przed nami życie rozkwita w wiośnie Odważnie, bo Jezus woła.

Zasady ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Wskazania Dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaje się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3. Udział Służby Liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich świadomie i owocnie.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 7. Do Komunii Świętej członkowie służby liturgicznej przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

#1 Budowa kościoła

Prezbiterium

Jest to przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej. Centralne miejsce w prezbiterium zajmuje ołtarz, na którym jest sprawowana liturgia eucharystyczna. Ponadto kluczowymi miejscami jest umieszczona nieco z boku ambona, miejsce przewodniczenia (krzesło celebransa) oraz tabernakulum.

Nawa

Jest to przestrzeń kościoła przeznaczona dla wiernych.

Chór muzyczny

Jest to przestrzeń kościoła przeznaczona dla organisty i scholi.

Kruchta

Część kościoła, przedsionek usytuowany przed głównym wejściem, niekiedy również przed bocznym do naw lub zakrystii.

Zakrystia

Jest to przestrzeń kościoła przeznaczona do przechowywania szat liturgicznych oraz jest miejscem gromadzenia się służby liturgicznej i jej przygotowania do liturgii.

#2 Postawy

Postawa stojąca

Wyraża szacunek i odwagę, dyspozycyjność, gotowość wypełniania woli Bożej, oczekiwanie na przyjście Pana.

Postawa siedząca

Jest postawą słuchania, refleksji, medytacji, rozważania. To postawa zgromadzenia które słucha.

Postawa klęcząca

Postawa klęcząca w liturgii oznacza uwielbienie Boga. Jest znakiem adoracji Bożego majestatu. Postawa klęcząca oznacza również pokutę i pokorną prośbę, błaganie.

Procesja

Taka postawa wyraża wędrówkę Ludu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Procesja jest symbolem nowego Ludu Bożego pielgrzymującego za Chrystusem i z Chrystusem.

#3 Msza Święta

Zgromadzenie liturgiczne

Jest to wspólnota wiernych zebranych dla sprawowania czynności liturgicznych pod przewodnictwem przedstawiciela hierarchii kościelnej.

Celem każdego zgromadzenia liturgicznego jest uwielbienie Boga oraz dziękczynienie za dzieło stworzenia i zbawienia.

Każdy ministrant, usługując kapłanowi, który działa w Osobie Jezusa Chrystusa, zostaje wyróżniony spośród całego zgromadzenia liturgicznego. Jest to zaszczyt, ale i zobowiązanie, aby służbę wykonywać jak najlepiej.

Części Mszy Świętej

 • Obrzędy wstępne

 • Śpiew na wejście

 • Słowo wprowadzenia

 • Akt pokuty

 • "Panie zmiłuj się nad nami"

 • Hymn "Chwała na wysokości Bogu" (oprócz adwentu i wielkiego postu)

 • Kolekta "Módlmy się"

 • Liturgia Słowa

 • I Czytanie

 • Psalm Responsoryjny

 • II Czytanie

 • Aklamacja przed Ewangelią "Alleluja"

 • Ewangelia

 • Homilia "Kazanie"

 • Wyznanie wiary

 • Modlitwa powszechna

 • Liturgia Eucharystyczna

 • Przyniesienie kielicha, głębokiej pateny i puszki

  Po modlitwie wiernych, ministrant podchodzi do ołtarza i rozkłada korporał a następnie stawia kielich, głęboką patenę i puszkę obok z prawej strony.

 • Przygotowanie darów | Śpiew

 • Ampułki z winem i wodą

  Gdy rozpocznie się śpiew, podchodzimy do ołtarza i podajemy kapłanowi w pierwszej kolejności ampułkę z winem a następnie z wodą.

 • Lavabo

  Gdy wrócimy, podchodzimy do ołtarza i polewamy ręce kapłana wodą tak aby spływała ona na misę. Następnie drugi ministrant rozkłada ręczniczek tak aby kapłan mógł wytrzeć ręce. (Uwaga! W przypadku mszy uroczystych w pierwszej kolejności podchodzą ministranci z kadzidłem)

 • Modlitwa nad darami

  Módlcie się, aby moją i wasza Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. / Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

 • Prefacja

  Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.

 • Sanctus

  Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

 • Dzwonki

  Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. (w niedziele: Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmarwtychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże.) 🔔

 • Przeistoczenie

 • Gong

  Bierzcie i jedzcie z tego wszsyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. 🔔

 • Gong

  Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. 🔔

 • Dzwonki

  Gdy kapłan przyklęknie 🔔

 • Aklamacja

  Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 • Doksologia

  Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w Jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków

 • Modlitwa pańska

 • Znak pokoju

 • Baranku Boży

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

 • Dzwonki

  Po zakończeniu "Baranku Bozy" a dokłanie po słowach "obdarz nas pokojem" 🔔

 • Modlitwa "Panie nie jestem godzien.."

 • Komunia Święta

 • Pateny

  Ministrant staje po prawej stronie kapłana, i trzyma równo patenę tak aby żadne okruszki ani Komunia Święta nie upadła na podłogę.

 • Ampułka z wodą

  Ministrant po zakończeniu rozdawania Komuni Świętej bierze ampułkę z wodą a następnie podchodzi do kapłana i nalewa do kielicha wodę.

 • Modlitwa po Komuni Świętej

 • Obrzędy zakończenia

 • Ogłoszenia parafialne

 • Prasa Katolicka

  Gdy rozpoczną się ogłoszenia parafialne wyznaczony ministrant idzie do zakrsti i bierze prase katolicką, a następnie udaje się do głównych drzwi wejściowych.

 • Błogosławieństwo

 • Pieśń na wyjście